Inschrijfformulier Food Waste Congres

Deelname aan Food Waste Congres 2017 kost € 295 voor reguliere bezoekers en € 249 voor geregistreerde lezers van VerpakkingsManagement of Verpakken. De genoemde bedragen zijn excl. BTW, voor de betaling ontvangt u een factuur.


ManVrouw


Leest u Verpakken of VerpakkingsManagement niet? Sluit nu een abonnement af! Voor € 249 neemt u deel aan Food Waste Congres 2017 én ontvangt u 4 edities Verpakken of VerpakkingsManagement

€ 295 – Niet geregistreerd lezer van Verpakken of VerpakkingsManagement€ 249 – Wel geregistreerd lezer van Verpakken of VerpakkingsManagement€ 249 + 4 edities Verpakken€ 249 + 4 edities VerpakkingsManagement

Ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden.*

*  Dit invulveld is verplicht.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  elke registratie voor het Food Waste Congres 2017. De organisator is ManagementMedia BV. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

  1. Prijs en betalingsvoorwaarden

Deelname aan Food Waste Congres 2017 kost € 295,- (excl. BTW). Geregistreerde lezers (lezers met een betaald abonnement) van de vakbladen VerpakkingsManagement en/of Verpakken komen in aanmerking voor het kortingstarief van € 249,-. Heeft u nog geen betaald abonnement dan kunt u, bij uw registratie voor Food Waste Congres 2017, een abonnement afsluiten voor 4 edities Verpakken of VerpakkingsManagement. Dit abonnement geldt tot wederopzegging; het abonnement wordt stilzwijgend verlengd naar een jaarabonnement tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk ik opgezegd. Na deze vier edities betaalt u het volledige abonnementstarief per jaar, te weten in geval van VerpakkingsManagement € 269,- en in geval van Verpakken € 114,-.  Deze aanbieding is enkel geldig in Nederland.

Dit bedrag is inclusief verfrissingen en lunch. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn.

Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt ManagementMedia BV zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de congresactiviteit. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

Facturen worden na inschrijving via het online inschrijfformulier verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e- mailadres.

  1. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van registratie en ontvangst van uw betaling versturen wij u het toegangsbewijs. Meldt u zich enkele dagen voor het congres aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor dit congres per e-mail uw toegangsbewijs.

  1. Annulering door deelnemer

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het congres, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de door ons gefactureerde € 295,- of € 249,-. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren, stuurt u dan een email naar info@managementmedia.nl

  1. Annulering en uitstel door ManagementMedia

ManagementMedia behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten aanzien van het programma. Dit houdt in dat de sprekers line-up kan worden aangepast. Bij eventuele wijzingen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte of afzegging spreker) zal ManagementMedia alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen.

ManagementMedia BV behoudt zich het recht voor het congres te annuleren of uit te stellen indien daartoe door ManagementMedia BV voldoende reden aanwezig wordt geacht. ManagementMedia BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. ManagementMedia BV verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door ManagementMedia BV wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door ManagementMedia BV.

Bij datumwijziging van het congres door ManagementMedia BV is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De deelnemer kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.

  1. Aansprakelijkheid

Hoewel het congres met zorg wordt samengesteld, aanvaarden de sprekers noch ManagementMedia BV enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van het congres.

De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen gedurende het congres.

  1. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.

  1. Privacy deelnemersgegevens

ManagementMedia gaat zorgvuldig om met NAW-gegevens en gebruikt deze alleen voor de uitvoering van de overeenkomst en/of om deelnemers op de hoogte te houden van het overige aanbod van ManagementMedia. U ontvangt de wekelijkse nieuwsbrief van VerpakkingsManagement en regelmatig de nieuwsbrief van Verpakken. Voor de nieuwsbriefservice kunt u zich eenvoudig afmelden. NAW-gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.